Hoolekogu koosolekud

06.10.2020 hoolekogu koosolekul oli 4 päevakorrapunkti.

Kohal oli üheksast liikmest viis ning kutsutud kooli direktor Merike Kärmas.

  1. Lehtse kooli lasteaia kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine. Lasteaia kodukorra muutmiseks ei teinud hoolekogu liikmed muudatusettepanekuid. Kodukord võeti vastu.

  2. Lehtse kooliga seotud info. Kooli direktor tegi ülevaate õpilastest, lasteaia lastest ja õpetajatest. Viimaseid oleks vaja algklasside osas juurde ning võimalusel kaotada liitklassid algklasside osas. Matemaatika õpetaja hetkel ilma matemaatiku hariduseta isik, otsitakse pidevalt vastava kvalifikatsiooniga inimest. Õpetajaskond vananeb ja kuna maakooli on raske õpetajaid leida, siis võib tulevikus põhikoolist saada kuueklassiline kool. Lisaks info tugiteenuste kohta, mille osas hetkel kõik toimib.

  3. Gunnar Rosenbergi küsimustele vastamine. Hoolekogu liikme Gunnar Rosenbergi poolt laekus küsimusi, millele vastas kooli direktor. Küsimustele vastused on kättesaadavad koolis hoolekogu protokollis.

  4. Hoolekogu esimehele asendaja leidmine. Pöördusin hoolekogu juhina hoolekogu poole murega, et mõneks ajaks loobun hoolekogu juhi rollist, kuna lõpetan töö kõrvalt õpinguid Tartu Ülikoolis. Lepiti kokku, et hoolekogu esimeest asendab aseesimees Kätlin Varblas.

Kokkuvõtte koostas Maris Urve

09.12.2019 hoolekogu päevakorras oli arutluse all 4 punkti:

  1. Probleemid lasteaias, töökorralduse ettepanekud. Otsustati, et Lasteaia kodukord tuleb üle vaadata ja teha vajalikud muudatused. Vastutaja direktor Merike Kärmas.

  2. Lehtse Kooli kodukorra uuendused. Otsustati muuta punktis 6.6 sõnastust: asendada sõna PEAB sõnaga ESITAB. Täitja direktor Merike Kärmas. Uuendatud kooli kodukord kiideti heaks.

  3. Hoolekogu töökord – hoolekogu liikmete andmeid tuleb kooli kodulehel uuendada. Lepiti kokku, et lisatakse kooli kodulehele hoolekogu liikmete meiliaadressid. Vastutaja direktor Merike Kärmas. Edaspidi lisatakse kooli kodulehele hoolekogu koosoleku kokkuvõte. Vastutaja hoolekogu esimees.

  4. Maris Urve tagasiastumise/asendaja leidmise avaldus magistritöö kirjutamise ajaks. Hoolekogus on paljud liikmed vahetunud, üle vaatamist vajab hoolekogu töökorraldus. Otsustati, et hoolekogu töökorraldus vaadatakse uuesti üle ja Maris Urve avaldus võetakse uuesti arutlusele kevadisel koosolekul.

Järgmine kooli hoolekogu koosolek on plaanis kevadel, enne kooli vaheajale minekut.

Hoolekogu esimees Maris Urve