Ajalugu

1919. aastal kolisid vanemad klassid alevikust Pruuna mõisa, kuid kooli nimeks sai Lehtse Algkool. Mõisniku elutoad said klassideks. Suuri ümberehitusi majas ette ei võetud. Säilisid isegi valged kahhelahjud kuni 1950ndate aastateni, samuti säilisid kõrvalhooned.

1922. aastal olid kõik klassid üle toodud Pruuna mõisa. Kool muudeti 6 – klassiliseks, koolikohustus kestis 8. – 16. eluaastani.

Keerulised sõja – ja sõjajärgsed aastad koolile head ei toonud. Õppetöö toimus lünklikult, sõjavägi hävitas kooli mööbli. On säilinud kooli direktori H. Elstroki kiri Lehtse valla Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomiteele 21.03.1946.a., kus ta kirjutab oma võitlusest naabruses asuva sohvoosi sõjaväelastega, kelle käest on õpperuumid küll kätte saadud, kuid kõrvalhooned on vabastamata. Ka häirivad purjus sõdurid koolitööd jms. 

1944. aastal sai kool nimeks Lehtse Mittetäielik Keskkool. 1950ndate aastate lõpus algasid mõisas suuremad ümberehitused: õpetajate korterid viidi välja, jäi vaid direktori korter. WC ehitati majja sisse, garderoob viidi väikesesse saali, kahhelahjud asendati raudahjudega, endised läbikäidavad klassid muudeti uue koridorsüsteemiga iseseisvaiks, lammutati mõisaaegsed kõrvalhooned.

1964. aastal valmis kooli juurdeehitis 6 klassiruumiga, kool sai veevärgi, sööklablokk kolis keldrikorruselt endistesse klassiruumidesse. 1970ndatel aastatel ehitati välja ainekabinetid, mindi üle kabinetsüsteemis õppele (5. – 9. kl), mida eelistatakse siiamaani. Aastast 1991 sai kool nimeks Lehtse Põhikool.

1990ndate lõpus sai koolimaja uue punase plekk-katuse ja vahetati välja aknad ning välisuksed. Kool sai oma lipu ja laulu, mille kirjutas Maria Wunderlich.

2003. aastal alustati mõisahoone esise palkoni ja fassaadide restaureerimist.

2006. aastal haldusreformi käigus liitus Lehtse vald Tapa linnaga ja Saksi vallaga ning kooli pidajaks sai Tapa vald. Muutus ka maakond – tükike Järvamaast koos kooliga läks üle Lääne-Virumaale.

2009. aasta sügisest viidi kool ja lasteaed ühise juhtimise alla ning alates 1. septembrist oleme lasteaed-põhikool ühise nimega Lehtse Kool.

2017. aasta 1.septembrist kolisid kool ja lasteaed renoveeritud  Lehtse keskusehoonesse, ühise katuse alla koos kultuurimaja ja raamatukoguga.